Marketing - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty” z siedzibą w Pile (64-920), z adresem przy ul. Zygmunta Starego 1, 64-920 Piła, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000567068, dla której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer REGON: 361998651, NIP: 7642669702 
 (dalej: administrator danych),
2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: Prezes Zarządu dostępny pod adresem e-mail: nowe.horyzonty@op.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, za pośrednictwem kanałów komunikacji, na które wyrazili Państwo zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników
administratora danych.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji
międzynarodowych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, do którego zostały pozyskane, lub do momentu wycofania udzielonej przez Państwa zgody w odniesieniu do kanałów komunikacyjnych, co do których Państwa zgoda zostanie wycofana. Potem Państwa dane zostaną usunięte.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Udostępnienie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
Nieudostępnienie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wykorzystania Państwa danych osobowych do celów marketingowych, za pośrednictwem kanału komunikacji, na który nie wyrazili Państwo zgody.
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.