Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z otrzymaniem Państwa danych osobowych, niniejszym działając na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”, informujemy, iż:
 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty” z siedzibą w Pile (64-920), z adresem przy ul. Dąbrowskiego 8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000567068, dla której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer REGON: 361998651, NIP: 7642669702 (dalej jako „Administrator”);
2) w sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z Prezesem Zarządu pod adresem: e-mail: nowe.horyzonty@op.pl;
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • prowadzenia korespondencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • zawarcia i realizacji umowy współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w związku z ciążącymi na Administratorze obowiązkami prawnymi  (w tym obowiązków o charakterze podatkowo- rachunkowym, wykonywania praw konsumenckich, realizacją praw z RODO) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku komunikacji elektronicznej w celach marketingowych – na podstawie art. .6 ust. 1 lit a RODO, 
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4) podanie danych osobowych jest:
 • w przypadku przetwarzania danych celem kontaktu – dobrowolne, jednakże ich niepodanie może powodować brak możliwości udzielenia odpowiedzi na korespondencję,
 • w przypadku przetwarzania danych celem zawarcia i realizacji umowy współpracy – dobrowolne, jednakże ich niepodanie może powodować brak możliwości jej zawarcia i realizacji i może skutkować odmową świadczenia usług przez Administratora,
 • w przypadku realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – może być wymogiem prawnym a ich niepodanie powoduje niemożność wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • w przypadku przetwarzania danych celem prowadzenia marketingu bezpośredniego –dobrowolne, jednakże ich niepodanie może powodować brak otrzymywania informacji handlowych od Administratora,
 • w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń – dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odmową świadczenia usług przez Administratora;
5)  posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, w tym żądania kopii danych,
 • sprostowania nieprawidłowych danych oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  i.  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  ii.  osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  iii.  osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 (w związku z przetwarzaniem danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania (w związku z przetwarzaniem danych na potrzeby marketingu bezpośredniego);
  iv.  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  v.  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  vi.  dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem bezpośrednio dzieciom usług społeczeństwa informacyjnego.
 • ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:
  i. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  iii.  Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  iv.  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 (w związku z przetwarzaniem danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 • przenoszenia danych, jeżeli:
  i.  przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, oraz
  ii.  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
6)  dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych, w tym podmiotom świadczącym następujące usługi: pocztowe, spedycyjne, prawne, księgowe, informatyczne, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa oraz przechowywania danych;
7)  dane osobowe będą przechowywane przez:
 • czas trwania umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających – jeśli dane były przekazane w celu zawarcia i realizacji umowy,
 • okres 6 lat – jeśli dane były przekazane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji,
 • okres 5 lat– jeśli dane były wykorzystywane w celu marketingu bezpośredniego,
 • do czasu wygaśnięcia lub zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze – w pozostałych przypadkach,
chyba że przepisy prawa obowiązującego zobowiązują Administratora do dłuższego przechowywania danych albo skorzystają Państwo z prawa do sprzeciwu lub wycofania zgody do przetwarzania danych;
8)  dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
9)  dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;
10)  mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub inne przepisy prawa;
11)  w przypadku korzystania z danych w celu prowadzenia korespondencji, źródłem uzyskania Państwa danych mogły być publiczne rejestry  i informacje zawarte na stronach internetowych należących do Państwa lub Państwa pracodawcy lub innej jednostki, z jaką są Państwo związani. W takim wypadku dysponujemy Państwa danymi w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz ewentualnie numeru telefonu. 
 
Ponadto uprzejmie informujemy, iż osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego w każdym momencie, zaś w razie przetwarzania danych w uzasadnionym interesie Administratora – w przypadku zajścia szczególnej sytuacji zgodnie z art. 21 RODO.